PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop din konsultation):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, personnummer, telefonnummer, evt. E-mailadresse, evt. familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar m.v.) etnisk oprindelse.

 

Formål

Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Evt. udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Evt. udarbejdelser af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved tolkebistand udveksles oplysninger og navn og cpr-nummer med tolkebureau godkendt af regionen
 • Afregningsformål

Til at overholde klinikkens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial- of- service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne til Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler speciallægepraksis personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Speciallægepraksis behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang, det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen -acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge
 • Videregivelse af oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber, kun med dit samtykke

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Ti brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig, ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap.6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt sundhedslovens kap. 9
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes én gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap.3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienten kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket, herudover en videregivelse baseret på samtykke.

 

 

Brug af data behandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S data behandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S. Klinikkens data behandlere er p.t.

 • EG Clinea Journalsystem
 • Systemleverandør: EG Healthcare
 • Netoperatør: DataGruppen MultiMed A/S
 • Ekstern Cloud-leverandører

 

Opbevaringsperiode

Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret indtil sagen er endelig afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, herudover ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken på telefon: 7545 6652 i klinikkens telefontid.

Adresseoplysninger på klinikken:

Neurologisk Speciallægepraksis Esbjerg I/S

Krebsehusene 2, DK- 6715 Esbjerg N

Dato: 02.05.2021.

 

Cookiepolitik beskreves her